Στόχοι του Συλλόγου

Οι σκοποί του Συλλόγου “ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ”, όπως αναφέρονται στο καταστατικό του, είναι:

1. Να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο, στην πολιτιστική, κοινωνική, πνευματική και κυρίως στην περιβαλλοντική ανάπτυξη του δήμου Πεύκων, σε συνεργασία με πολίτες, κοινωνικές ομάδες και άλλους φορείς της περιοχής που έχουν παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες.

2. Να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για να προωθήσει στόχους που εξυ-πηρετούν τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να απο-τρέψει τη δημιουργία προβλημάτων που μπορεί να δυσχεράνουν τις συνθή-κες διαβίωσης με έμφαση σε αυτές που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Πεύκων, μέσα στα πλαίσια που παρέχει ο νόμος.

3. Στη βάση της εθελοντικής πρωτοβουλίας και προσφοράς, να κινητοποιήσει τους πολίτες και τους οργανωμένους φορείς προς την κατεύθυνση της αξιο-ποίησης και προβολής του φυσικού περιβάλλοντος του δήμου Πεύκων, με στόχο την προσέλκυση και το ενδιαφέρον όλων των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Νομού και όχι μόνο.

4. Να αξιοποιήσει τις δυνατότητες κάθε είδους βοήθειας που μπορεί να προκύ-ψει από κυβερνητικές, δημοτικές, ευρωπαϊκές και άλλες αρχές, για να προ-χωρήσει σε έργα που θα υλοποιούν δράσεις σχετικές με τους σκοπούς της ίδρυσης του Συλλόγου.

5. Να συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να προωθεί ιδέες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την προβολή της πολιτιστικής παράδοσης και την κατανόηση και επικοινωνία ι-δεών και ανθρώπων.

6. Να δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας σχέσεων αλλη-λεγγύης μεταξύ των κατοίκων και των ομάδων πολιτών του δήμου Πεύκων και να συνεργάζεται με άλλους φορείς στην Ελλάδα και αλλού που εξυπηρε-τούν παρόμοιους σκοπούς.