Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων

 
Ημερομηνία ενημέρωσης 25/05/2018

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ», που εδρεύει στα Πεύκα, οδός Γ.Παπανικολάου 148 – Τ.Κ. 570 10, Α.Φ.Μ: 099375401, ΔΟΥ Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 6987060201, ηλεκτρονική διεύθυνση :info@oiko-orama.gr , εφεξής «ο Σύλλογος».

Ο Σύλλογος δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.oiko-orama.gr και να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και την εν γένει σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

1. Τα δεδομένα που συλλέγονται

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα www.oiko-orama.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη δυνατότητα ενημέρωσής του για τα νέα του Συλλόγου, καθώς και για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, μέσω της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του. Παρέχεται πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων.

Ο Σύλλογος δεν συλλέγει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα παρά μόνο αν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Για τον λόγο αυτό, είναι δυνατόν να ζητηθούν: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Ο Σύλλογος δεν συλλέγει δεδομένα που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

2. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα;

Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο όταν αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από αυτούς όρους, τα δεδομένα δε που συλλέγονται είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

Οι σκοποί συλλογής των δεδομένων είναι αποκλειστικά για τη δημιουργία λίστας αποδεκτών ενημερωτικών μηνυμάτων (Newsletters), ώστε να κοινοποιούνται οι δράσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος σεβόμενος απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση αυτών ούτε σε γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα πάντοτε με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Συναίνεση χρήστη

Με την εγγραφή του στη λίστα αποδεκτών, ο χρήστης θα κληθεί να συναινέσει ρητά στην επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον Σύλλογο, ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή τηλεματική μορφή (ειδικότερα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας), με την προϋπόθεση ότι τηρείται το απόρρητο περί προσωπικών δεδομένων βάσει ρητών συμβατικών προβλέψεων και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

4. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Το δικαίωμα ενημέρωσης
  • Το δικαίωμα πρόσβασης
  • Το δικαίωμα στη διόρθωση
  • Το δικαίωμα στη λήθη
  • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας
  • Το δικαίωμα του υποκειμένου στη φορητότητα
  • Το δικαίωμα αντίρρησης

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται, δηλαδή να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να ζητά και να επιβεβαιώνει τη μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία του Συλλόγου, να ζητά τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών δεδομένων από τον σύλλογο, καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

5. Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων

Ο Σύλλογος έχει σε λειτουργία εύλογες πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Ωστόσο, παρότι ο Σύλλογος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτα εγγυημένη ασφάλεια εναντίον όλων των απειλών. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Αυτά τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Επίσης κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο τα δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημα του προσώπου ή μέχρις ότου το πρόσωπο ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του.

6. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα του Συλλόγου μπορεί να εμπεριέχουν συνδέσεις με άλλους ιστότοπους, που δεν διέπονται από την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά από άλλες δηλώσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να μελετούν την πολιτική περί προσωπικών δεδομένων κάθε ιστότοπου που επισκέπτονται πριν αποκαλύψουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τους.

7. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Ο Σύλλογος μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την “ημερομηνία ενημέρωσης” στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που ο Σύλλογος προστατεύει τα δεδομένα σας.

8. Χρήση Cookies

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί cookies για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας της ιστοσελίδας του. Με τον τρόπο αυτό, ο Σύλλογος μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο και να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τί είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη ή στην κινητή του συσκευή όταν επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες του χρήστη και τις προτιμήσεις του (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο ή φυλλομετρά τις σελίδες του.

Τα cookies μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τη διάρκειά τους στα cookies μίας σύνδεσης (session cookies) που διαγράφονται αυτόματα μόλις τερματιστεί η λειτουργία της ιστοσελίδας και στα μόνιμα cookies (persistent cookies) τα οποία παραμένουν στη συσκευή μέχρι να λήξει η διάρκειά τους (από λεπτά μέχρι έτη).

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Οι πληροφορίες που καταγράφονται από τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν προσωπικά τον χρήστη.

Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυθεντικοποίηση του χρήστη, για τη σύνταξη ανώνυμων στατιστικών που επιτρέπουν να γίνει αντιληπτό πώς ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και βοηθούν να βελτιωθεί η δομή και το περιεχόμενό του.

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση όμως, που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της εταιρίας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oiko-orama.gr ή τηλεφωνικά στο 6987060201.