Το καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «ΟΙΚΟΟΡΑΜΑ», που θα έχει έδρα το Δήμο Πεύκων του Νομού Θεσσαλονίκης. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο, στην πολιτιστική, κοινωνική, πνευματική και κυρίως στην περιβαλλοντική ανάπτυξη του δήμου Πεύκων, σε συνεργασία με πολίτες, κοινωνικές ομάδες και άλλους φορείς της περιοχής που έχουν παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες.
 2. Να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για να προωθήσει στόχους που εξυπηρετούν τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να αποτρέψει τη δημιουργία προβλημάτων που μπορεί να δυσχεράνουν τις συνθήκες διαβίωσης με έμφαση σε αυτές που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Πεύκων, μέσα στα πλαίσια που παρέχει ο νόμος.
 3. Στη βάση της εθελοντικής πρωτοβουλίας και προσφοράς, να κινητοποιήσει τους πολίτες και τους οργανωμένους φορείς προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης και προβολής του φυσικού περιβάλλοντος του δήμου Πεύκων, με στόχο την προσέλκυση και το ενδιαφέρον όλων των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Νομού και όχι μόνο.
 4. Να αξιοποιήσει τις δυνατότητες κάθε είδους βοήθειας που μπορεί να προκύψει από κυβερνητικές, δημοτικές, ευρωπαϊκές και άλλες αρχές, για να προχωρήσει σε έργα που θα υλοποιούν δράσεις σχετικές με τους σκοπούς της ίδρυσης του Συλλόγου.
 5. Να συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να προωθεί ιδέες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την προβολή της πολιτιστικής παράδοσης και την κατανόηση και επικοινωνία ιδεών και ανθρώπων.
 6. Να δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων και των ομάδων πολιτών του δήμου Πεύκων και να συνεργάζεται με άλλους φορείς στην Ελλάδα και αλλού που εξυπηρετούν παρόμοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα προς επίτευξη των σκοπών:

 1. Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μελών του συλλόγου, των πολιτών και των διαφόρων φορέων και των αρχών.
 2. Η συγκρότηση επιτροπών κατά θέμα (με αποφάσεις του Δ.Σ.).
 3. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων και κάθε άλλης δραστηριότητας κοινωνικού, πολιτιστικού και οικολογικού περιεχομένου.
 4. Η έκδοση και διάθεση εντύπων, φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων και η δημοσιοποίηση με κάθε νόμιμο τρόπο θεμάτων και δραστηριοτήτων που χρήζουν αντιμετώπισης και των θέσεων του συλλόγου.
 5. Η συμμετοχή σε προγράμματα οικολογικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, κοινωνικής αλληλεγγύης και αναπτυξιακά, που οργανώνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 6. Η συμμετοχή ή η υλοποίηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς του Συλλόγου, στηρίζονται σε εθελοντική προσφορά και στοχεύουν στην άντληση οικονομικών πόρων με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίησή τους σε ανάλογες, με τους σκοπούς του Συλλόγου δράσεις.

ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι άτομα που έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής σε σωματεία από 18 ετών (συμπληρωμένα) και αποδέχονται τους σκοπούς του.

AΡΘΡΟ 5
Όποιος γίνεται δεκτός ως μέλος του Συλλόγου πληρώνει 5 ευρώ για την εγγραφή του στο Σύλλογο, καθώς και ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε 10 ευρώ και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, κατά τη συνηθισμένη πλειοψηφία (ένα δεύτερο συν ένα των μελών).

ΑΡΘΡΟ 6
Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους σκοπούς του και προσφέρεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους. Την αίτηση αυτή έχει το δικαίωμα το Δ.Σ. του Συλλόγου, να την απορρίψει, εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει μέλος δεν μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να κάνει προσφυγή στη Γενική Συνέλευση, μέσα σε 8 ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτό, με απόδειξη της απορριπτικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 7
Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο με δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού πληρώσει τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του. Το μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν παραβαίνει το καταστατικό ή ενεργεί αντίθετα προς αυτό. Το μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση, για ακύρωση της απόφασης διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα του συλλόγου, με απόδειξη μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής του. Αν γίνει προσφυγή, η απόφαση της διαγραφής δεν εκτελείται μέχρι που να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8
Τα μέλη θα πρέπει να μετέχουν στις εκδηλώσεις του συλλόγου, να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

AΡΘΡΟ 9
Τα μέλη δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν σε όλα τα θέματα. Δικαίωμα εκλογής στα όργανα του συλλόγου έχουν τα μέλη ΄που έχουν εγγραφεί 4 μήνες τουλάχιστον πριν από την εκλογή. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για την πρώτη μετά την έγκριση του αρχικού καταστατικού εκλογή. Η οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες, καθώς και το δικαίωμα εκλογής.

ΑΡΘΡΟ 10
Πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλει η Γενική Συνέλευση, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις του κράτους, του δήμου, άλλων νομικών προσώπων και γενικά τρίτων και έσοδα από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες του συλλόγου, η συμμετοχή και συνεργασία από Ευρωπαϊκά προγράμματα, πρόσοδοι από την περιουσία του συλλόγου και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.

ΑΡΘΡΟ 11
Στη Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, καθώς και απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

ΑΡΘΡΟ 12
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου είναι 5μελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια. Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα με πρωτοβουλία του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου, εκλέγοντας μεταξύ τους τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία του συλλόγου. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους.

ΑΡΘΡΟ 13
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του συλλόγου όσον αφορά στην πραγματοποίηση του σκοπού του και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση του συμβουλίου, με αίτησή τους στον πρόεδρο. Η σύγκλιση είναι υποχρεωτική, μέσα σε 10 ημέρες. Αν ο πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκλιση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τρεις σύμβουλοι. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική, μυστική δε μόνο επί προσωπικών θεμάτων ή εφόσον ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται ή ψηφοφορία, μυστική ή φανερή, σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, αν μεν πρόκειται για φανερή ψηφοφορία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, επί δε μυστικής ψηφοφορίας επαναλαμβάνεται στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Κενές θέσεις συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά σειρά της επιτυχίας τους. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης δεν ανέρχεται σε τρία (3) και δεν υφίστανται νόμιμοι αναπληρωματικοί, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15
Ο πρόεδρος του συλλόγου εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, μπροστά σε όλες τις αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με το γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 16
Ο γενικός γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του συλλόγου. Επίσης, φυλάει τα βιβλία του συλλόγου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αρχείο και τη σφραγίδα του συλλόγου. Προσυπογράφει τα έγγραφα με τον πρόεδρο. Όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ο σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 17
Ο ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων του συλλόγου, με βάση αποδείξεις. Κάνει πληρωμές, φυλάει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά.

ΑΡΘΡΟ 18
Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε 2 χρόνια. Ο πρώτος σε ψήφους είναι και ο πρόεδρός της. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του συλλόγου και υποβάλλει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 19
Το ανώτατο όργανο του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν αποφασίζεται από το Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού β) απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη γ) εκλογή διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής δ) τροποποίηση του καταστατικού ε) διάλυση του συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 20
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή το ζητήσει το ¼ των μελών που είναι οικονομικά εντάξει, με αίτηση στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο και το γραμματέα με έγκαιρη, έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποία αναφέρεται ή ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης η μνεία ότι αν δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία.

ΑΡΘΡΟ 21 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το 2/3 των μελών που είναι οικονομικά εντάξει. Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμο ή το καταστατικό. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο της συνέλευσης και γραμματέα και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 22
Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μία ημέρα τουλάχιστον πριν την ημέρα ψηφοφορίας με αίτηση προς το Δ.Σ., εκτός εάν η Γενική Απολογιστική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι στα ψηφοδέλτια περιλαμβάνονται όλα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και ότι αυτά είναι ομοιόμορφα και αφού ρυθμισθούν όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες θέματα, κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Οι εκλογείς δικαιούνται να σημειώσουν στα ψηφοδέλτια μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι 2 σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η ψηφοφορία είναι πάντα μυστική και ως κατάλογος χρησιμοποιείται η κατάσταση των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται με σειρά εξαγωγής από την κάλπη, υπογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής και στη συνέχει εκφωνούνται τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν προτιμηθεί. Αφού τελειώσει η διαλογή και η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους που εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση ενώπιον των ισοψηφησάντων. Από τους μη επιτυχόντες, ανακηρύσσονται κατά σειρά επιτυχίας τους τα αναπληρωματικά μέλη και καλούνται να αναπληρώσουν τυχόν θέση που θα κενωθεί. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και παραδίδεται μαζί με το εκλογικό υλικό στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23
Για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των ¾ των μελών που παραβρίσκονται σε αυτή και με απαρτία το ½ των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένων. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί και η διάλυση του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 24
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, που γράφει ολόγυρα την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεώς του, το 1993. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί σωματείων νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 25
Αν ο Σύλλογος διαλυθεί, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του. Αν δεν παρθεί σχετική απόφαση, η περιουσία του συλλόγου περιέρχεται σε σωματεία ή οργανώσεις ή ιδρύματα που έχουν σκοπούς που σχετίζονται με παιδιά, κατά προτίμηση του Δήμου Πεύκων.

ΑΡΘΡΟ 26
Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 26 άρθρα, από τα οποία τα 15 έχουν τροποποιηθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου και θα υποβληθεί για έγκριση και δημοσίευση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Πεύκα, 17 Ιανουαρίου 2007 Το νέο – τροποποιημένο – καταστατικό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με 20041/2007 απόφαση του, και καταχωρήθηκε στις 15/6/2007